Požiarna ochrana

  • vykonávanie odbornej poradenskej činnosti
  • organizovanie školení a overovaní vedomostí z predpisov platných na úseku ochrany pred požiarmi
  • vedenie základnej dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, harmonogramu preventívnych protipožiarnych prehliadok, harmonogramu kontrol stavu požiarnotechnických, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov na hasenie požiarov
  • kontrolu stavu a úrovne protipožiarnej bezpečnosti, vrátane dodržiavania systémových a programových dokumentov, stavu pracovísk (objektov, komunikácií, miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru), dodržiavania predpisov a opatrení na úseku ochrany pred požiarmi, dodržiavania podmienok odbornej spôsobilosti a i.
  • zisťovanie a hodnotenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, stavu a úrovne riadenia a starostlivosti o protipožiarnu bezpečnosť
  • spoluprácu pri zisťovaní a hodnotení zdrojov a príčin vzniku požiarov, spoluprácu s vedúcimi pracovníkmi objednávateľa pri vypracúvaní dokumentov, návrhov na riešenie, kontrol atď., ako aj s orgánmi štátneho odborného dozoru a i.

Parse error: syntax error, unexpected T_STATIC in /nfsmnt/hosting2_2/f/8/f887d72a-17a6-4182-8e63-62fcde50e63c/envibozpo.sk/web/sites/all/modules/form_builder/form_builder.classes.inc on line 24